สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.สิงห์บุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สิงห์บุรี ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.สิงห์บุรี มีกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประธานกลุ่มโรงเรียนและคณะผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 13 กลุ่มโรงเรียนขึ้นถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง ) ประธานในพิธีจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษ์ณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง) เปิดกรวยกระทงดอกไม้ กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเป็นพลังของแผ่นดินและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริฐพระบารมี ก่อนเข้าวาระการประชุม มีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา การมอบประกาศเกียรติคุณบัตร การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณบัตร การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่ นักเรียน ครูผู้สอน และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนสูงสุด และแนะนำผู้บริหารใหม่ ต่อด้วยการนำเสนอจุดเน้นแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญ การประชุมเพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการจัดการศึกษา ของ สพป.สิงห์บุรี