สพป.ปทุมธานี เขต 2 พัฒนาศักยภาพครูสู่การปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

วันที่ 21 มกราคม 2567 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม และวิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาขีพ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสู่การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินโครงการนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอน โดยเฉพาะครูผู้สอนภาษาไทย จำนวน 80 คน พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เน้นการอ่านออก -เขียนได้ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ยกระดับผลการประเมิน NT และมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจนเกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างได้  ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2567