สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2562 ประจำวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30-09.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2562 ประจำวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้

1) การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 2 เรื่อง – โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ (ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส – สรุปการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2) แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 1 เรื่อง – การนำเสนอผลงานโครงการเด่น สพฐ.4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ คือ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการศูนย์ภาษาไทย โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ Active Learning และโครงการห้องเรียนอาชีพ หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)