สพม.10 โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

สพม.10  นำโดย นายนิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พร้อมด้ว่ยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด  ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  โดยการบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมือง (เก่า) จังหวัดเพชรบุรี  ณ ศาลหลักเมือง (เก่า) อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี  เมื่อเช้าวันที่ 9 พฤษภาคม 2562  ทั้งนี้  กิจกรรมดังกล่าวจะคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมเป็นระยะๆ