ผอ.สพม.3 เข้าร่วมประชุม ส.บ.ม.ท. จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมการประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๘) โดยมี นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ พร้อมบรรยายพิเศษ ให้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน ๒,๕๐๐ คน ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกมีทัศนคติ และมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มพูนประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาที่ยั่งยืน สร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งการศึกษาของผู้เรียน เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมัธยมศึกษาไทยที่ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความวิริยะอุตสาหะอุทิศตนเสียสละทุ่มเทพลังกายใจประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน โอกาสนี้ นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.๓ และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดฯ ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ที่มีความเสียสละเพื่อการมัธยมศึกษาไทย ณ ห้องประชุมบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่