สพป.ลพบุรี เขต 1>อบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ปี 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. >> สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ปี 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี ที่ได้ลงทะเบียนออนไลน์ ก่อนวันอบรมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2 ช่อง ได้แก่ DLTV และ IPST Thailand Youtube ไปที่ศูนย์การอบรมครูแต่ละสังกัดทั่วประเทศ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมครบอย่างน้อยร้อยละ 80 ของการอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 75 คะแนนจากคะแนนรวม 100 คะแนน จึงจะได้รับวุฒิบัตร ณ ศูนย์สะเต็มโรงเรียนเมืองใหม่ฯ ….นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/นางเบ็ญจมาศ อินทร์ฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)