สพป.ยะลา เขต 3 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 ในวันเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ และมอบแนวทางการบริหารจัดการศึกษานำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 โดยมีนายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ONET, NT I-NET สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา 12 แห่ง ประเภทครูผู้สอน จำนวน 58 ราย ประเภทนักเรียน จำนวน 6 ราย ด้านห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยม จำนวน 8 แห่ง ระดับดีเลิศ จำนวน 27 แห่ง ระดับดี จำนวน 23 แห่ง พร้อมมอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการศึกษานำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่ตอบโจทย์ 6 ระดับ ทั้งนี้มีผู้แทนสรรพากรอำเภอเบตง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ นักการภารโรง ยามรักษาความปลอดภัยครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 800 คน ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์แมนดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ได้กำหนดจัดขึ้นทุกปีและปีนี้เป็นปีแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของชาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สามารถทำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประเภทสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 4 แห่ง ประเภทครูผู้สอน 22 ราย ประเภทนักเรียนที่มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 5 ราย ด้านการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประเภทสถานศึกษา จำนวน 7 แห่ง ครูผู้สอน 22 ราย และด้าน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ประเภทสถานศึกษา จำนวน 1 แห่ง ครูผู้สอน จำนวน 14 ราย แนะนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 1 ราย ด้านห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัย ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยม จำนวน 4 แห่ง ระดับดีเลิศ จำนวน 12 แห่ง ระดับดี จำนวน 12 แห่ง และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยม จำนวน 4 แห่ง ระดับดีเลิศ จำนวน 15 แห่ง ระดับดี จำนวน 11 แห่ง เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบโล่เกียรติยศสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เผยอีกว่า สำหรับในปีการศึกษา 2562 ขอเน้นย้ำการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและมอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการศึกษานำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่ตอบโจทย์ 6 ระดับ ประกอบด้วยระดับแรก โจทย์ระดับโลก ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และเตรียมผู้เรียนสู่ยุคดิจิทัล ระดับที่สองโจทย์ระดับประเทศ: ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี, นโยบายประเทศไทย 4.0, ศาสตร์พระราชา ทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 23 ข้อ และพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา 4 ข้อ คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี ระดับที่สาม โจทย์ระดับภาคของประเทศไทย: ค้นหาสิ่งที่ต้องพัฒนา จุดแข็งจุดอ่อน ระดับที่สี่ โจทย์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด: การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในระยะยาว ระดับที่ 5 โจทย์การพัฒนาตามบริบทอำเภอ/ตำบล/ท้องถิ่น: การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ สร้างความสุขสู่ชุมชน ระดับสุดท้าย โจทย์การพัฒนานักเรียนตามความแตกต่างและศักยภาพเป็นรายบุคคล: ส่งเสริมการศึกษาตามความถนัดของนักเรียน ชี้แนะให้คำแนะนำในสิ่งที่เด็กถนัดและทำได้ดี นอกจากนี้ ฝากไปยังผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคน เปิดเทอมในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นี้ ให้ยืนต้อนรับนักเรียนและทักทายผู้ปกครองนักเรียนด้วยความอบอุ่น มีรอยยิ้ม ทักทายตามธรรมเนียมบริบทพื้นที่ กำชับให้นักการภารโรงและครูช่วยกันดูแลภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมรอบๆ โรงเรียนให้น่าอยู่ ร่มรื่น เพื่อป้องกันเหตุต่างๆ รวมทั้งโรงเรียนไหนที่ประสบภัยภิบัติตามธรรมชาติ หรืออุทกภัยในช่วงฝนตกนี้ ให้รายงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกครั้งเพื่อรายงานไปยังหน่วยบังคับบัญชาระดับสูงให้ช่วยความเหลือ ตลอดจนการจัดทำข้อมูลนักเรียนก่อน 10 มิถุนายนให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อจัดหาทุนทรัพย์มอบทุนแก่นักเรียนต่อไป

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว / เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ภาพ