นายนิติศาตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรดังนี้ โรงเรียนที่จัดทำคลิปวีดีโอเผยแพร่ออกรายการพฤหัสเช้าข่าวโรงเรียน ได้แก่ ร.ร.วัดเกาะแก้วเวฬุวัน , ร.ร.วัดหินดาษ ร.ร.วัดหนองแหน การประกวดตั้งชื่อโครงการขับเคลื่อนห้องเรียนออนไลน์ ได้แก่นางสาววรีวรรณ ทิพย์ศร ครูร.ร.วัดใหม่บางคล้า รางวัลสถานศึกษาที่มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการธำรงสถาบันหลักของชาติ ๑) ร.ร.วัดเสม็ดเหนือ ๒) ร.ร.บ้านทุ่งส่อหงษา ร.ร.บ้านเขาหินซ้อน มอบเกียรติบัตร ร.ร.คุณธรรม สพฐ. ๓ ดาว จำนวน ๑๖ โรงเรียน และมอบทุนการศึกษาเด็กยากไร้ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๒๐ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท  และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยมีว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายพิพัฒน์ พัฒนะพุฒิเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมโรงเรียน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา