สพป.ปัตตานี เขต ๑ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ โดยผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑