สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดโครงการปรับกระบวนทัศน์ พัฒนาวิชาการ และถอดบทเรียนที่เป็นเลิศ

วันที่ ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการปรับกระบวนทัศน์ พัฒนาวิชาการ และถอดบทเรียนที่เป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในการปรับกระบวนทัศน์ การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น การปรับเนื้อหาสาระหลักสูตรให้ตอบสนองพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๑๐ ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนถอดบทเรียนความเป็นชาติไทย และผลงานที่เป็นเลิศของสถานศึกษา ตลอดจนพัฒนากระบวนการบริหารงบประมาณให้สามารถดำเนินการรับเงิน จ่ายเงิน นำส่งและนำฝากเงิน ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่  กำหนดประชุมระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สีดารีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก