หนองบัวลำภู เขต 1 และเขต 2 เสริมสร้างจิตวิญญาณ สร้างการรับรู้อุดมการณ์ความรักชาติพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”

วันนี้เวลา 09.00 น (13 พฤษภาคม 2562) ณ ห้องประชุมนเรศวร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 และนายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นำผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 และ เขต 2 เข้ารับการอบรมร่วม 800 คน เสริมสร้างจิตวิญญาณ กระบวนการรับรู้อุดมการณ์ความรักชาติพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย นำโดย พ.อ.เถลิงศักดิ์ มูลประดับ หัวหน้าชุดวิทยากรจิตอาสา 904 ชุดที่ 8 เอ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความซาบซึ้งและประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์  โดย นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตวิญญาณของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีความเสียสละมีอุดมการณ์และความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และคาดหวังว่าบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมแล้วเกิดปรับเปลี่ยนทัศคติ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเข้าใจในการเป็นจิตอาสา เป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้อื่นเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนในรูปแบบของจิตอาสา และสามารถนำความรู้และการฝึกปฏิบัติการบรรยายไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เป็นบุคคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ