ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการสร้างคุณค่า นวัตกรรมสังคมและความรับผิดชอบสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2

ด้วยคณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ได้จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการสร้างคุณค่า นวัตกรรมสังคมและความรับผิดชอบสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินกลงยุทธ์เกี่ยวกับการสร้างคุณค่า นวัตกรรมสังคม และความยั่งยืน ฯลฯ ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบ