สพป.มุกดาหาร เปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพป.มุกดาหาร เปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพฤหัสดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนห้วยตาเปอะ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

  นายพิเชษฐ  มหาวงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระหว่างทาง และตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps 
  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวิทยากร จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสริมสร้างพลังเชิงบวกในการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นกรอบแนวทางในการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัด ในการอบรมตามโครงการในครั้งนี้ มีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมจำนวน 149 คน และมี ดร.เกษร  ทองแสน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรในการอบรม

ภาพ/ข่าว : สิทธิชัย มุทุกันต์