ทุนการศึกษา Youth of Excellence Scheme of China Program ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

ด้วยรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา Youth of Excellence Scheme of China Program ในระดับปริญญาโท จำนวน 200 ทุนการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ