ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกเป็นคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567

ด้วยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครผู้สูงอายุเพื่อคัดเลือกเป็นคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567 ดังรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ