สพป.มุกดาหาร เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน

สพป.มุกดาหาร เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

  นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความตระหนักถึงความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมด้วยความภาคภูมิใจ โดยการพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ ร่วมกันจัดทำโครงการคุณธรรม สพฐ. โดยสร้างเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีงามจากการลงมือปฏิบัติจริง พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ร่วมดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบให้เข้มแข็งและยั่งยืน  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม พัฒนากระบวนการคิด โดยยึดหลักที่ว่า "เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ" อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวก เติบโตเป็นพลเมืองที่ยึดมั่นในคุณงามความดี ภายใต้แนวคิด "สร้างคนดี สู่สังคม"
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยสนับสนุนให้โรงเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในปีนี้มีการขยายผลโรงเรียนแกนนำจำนวน 22 โรงเรียน โดยในโครงการจัดอบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในครั้งนี้ ได้รับการฝึกปฏิบัติในการค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ การจัดทำโครงการคุณธรรม เพื่อเป็นการสร้างฐานความรู้และสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในตัวของผู้บริหารโรงเรียน คุณครูและนักเรียน อีกทั้งเพื่อให้เกิดความตระหนักและสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโรงเรียนคุณธรรมไปสู่ผู้เรียนได้อย่างเป็นธรรม ประกอบกับมีความจำเป็นต้องสร้างนักเรียนแกนนำให้มีความรู้และทักษะในการไปทำกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม

ภาพ/ข่าว/เรียบเรียง : สิทธิชัย มุทุกันต์