อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา”

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา” โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) และบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนและการสร้างสรรค์ กิจกรรมเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ไปใช้ในชั้นเรียน พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน รวมทั้งศึกษาเทคนิคการพัฒนาการสอนแบบบูรณาการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) โดยมี ดร.ขนิษฐา ม่วงศรีจันทร์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 กล่าวรายงานการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์