สพป.มุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

สพป.มุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น.

นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ให้ดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แนะนำแนวทางการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และวางแผนการจัดการเรียนการสอนนักเรียน ให้คณะครูจัดหาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวิธีการต่างๆ มองหาวิธีการนำความรู้ ผนวกกับเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาผสมผสานในการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ อ่านออก เขียนได้ ตามระดับชั้นเรียน สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย พร้อมเน้นย้ำด้านการดูแลด้านโภชนาการ เช่น อาหารกลางวัน นมโรงเรียน ให้คำนึงถึงประโยชน์ของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ และคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารเรียน อาคารประกอบ ระบบไฟฟ้า สภาพห้องเรียน และห้องน้ำ ห้องส้วม ณ โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล และ โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย “ราษฎร์ประสงค์”

ภาพ/ข่าว : สิทธิชัย มุทุกันต์