พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอันดามันเกมส์ ครั้งที่ ๒๕ ของโรงเรียนขยายโอกาส

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอันดามันเกมส์ ครั้งที่ ๒๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.พังงา จำนวน ๒๐ โรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา รู้จักกฎกติกา มารยาท ระเบียบ วินัย รู้รักสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา รู้จักการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี และพัฒนาต่อยอดศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสุวรรณาวาส อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายอุดม กูลดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวกะพ้อ กล่าวถึงความเป็นมาของกลุ่มอันดามัน มีนายพีรวิชญ์ ศักดาสาวิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณาวาส กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.พังงา เข้าร่วมด้วย