สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและจัดเรียงลำดับความสำคัญการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแชมระบบไฟฟ้า ประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายยุทธนา พรทิพย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่บุคลกรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวังใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4