นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานเปิดค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ

วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  เป็นประธานพิธีเปิดค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ของนักเรียนในเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๒ (สนามชัยเขต ๓) โดยกำหนดเข้าค่ายในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านมาบนาดี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา