สพป.มุกดาหาร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบ Online Zoom Meeting

สพป.มุกดาหาร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบ Online Zoom Meeting

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบ Online Zoom Meeting เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ในการประชุมในครั้งนี้แจ้งข้อราชการสำคัญ อาทิ การดำเนินการตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา , การลงทะเบียนแก้หนี้ตามโครงการแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา , การแข่งขันกีฬาการศึกษาสัมพันธ์มุกดาหาร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 , สรุปค่าใช้จ่ายในกิจกรรม MDH Minimarathon 2024 “ครูชวนวิ่ง สพป. มุกดาหาร” ครั้งที่ 1 , หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินการ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา (ฉบับปรับปรุง) , การจัดทำแผนปฏิบัติราชการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น และนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 , การดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ภาพ/ข่าว/เรียบเรียง : สิทธิชัย มุทุกันต์