สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดอบรมพัฒนาครูวิทยากรแกนนำโครงการค่าย “เยาวชน..รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปีที่ ๕

สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดอบรมพัฒนาครูวิทยากรแกนนำโครงการค่าย “เยาวชน..รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปีที่ ๕

++ วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูวิทยากรแกนนำโครงการค่าย “เยาวชน..รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ปีที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการฯ (Rakpongprai Network : RN) ภาคกลาง กลุ่มที่ ๒ การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๒ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครนายก ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูจาก สพป.สระบุรี เขต ๒, สพป.กทม., สพป.นครนายก และ สพป.ราชบุรี เขต ๑ และครูวิทยากรค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพรฯ จากภาคีเครือข่ายที่ร่วมเป็นวิทยากรในค่ายนักเรียนของศูนย์สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ ศธส.สระบุรี ศธส.นครนายก และ ศธส.ราชบุรี (สวนผึ้ง) โอกาสนี้นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าว

สุกัญญา หมั่นจิตร์