ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test (NT)

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถ ๒ ด้าน คือ ด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพังงา สนามสอบโรงเรียนเมืองพังงา และสนามสอบโรงเรียนบ้านลำวะ พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.พังงา และศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ อีกด้วย ณ สนามสอบทุกสนามสอบของจังหวัดพังงา