สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่ 68

วันนี้(11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิลโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมีนายอุทยาน ปิตามาตา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์  1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน  2) เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในสังกัด เข้าร่วมการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน และ 3) เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อไปแข่งขันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับประเทศ) ต่อไป

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมฯนักเรียนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆ ทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นสื่อในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยจัดกิจกรรมในระดับกลุ่มโรงเรียรน ระดับเขตพื้นที่ฯ ระดับภาค นั้น โดยในระดับภาคแข่งขันที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่  6-8 ธันวาคม  2561

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้มีการวางแผนกลยุทธ์บริหารจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพหลายรูปแบบมาโดยตลอด ทำให้เกิดภาพของความสำเร็จ นอกเหนือจากการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ยังสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่โรงเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ส่งเสริมสนับสนุนทำให้เกิดการพัฒนาไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 9, 11-12 2561 ณ โรงเรียน 1) โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) 2) โรงเรียนวัดหงษ์ 3) โรงเรียนตงศิริราษฎรฺอนุสรณ์ 4) โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 5) โรงเรียนวัดโพธิ์  6) โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา และ 7) โรงเรียนพุทไธสง (สพม.32) ประกอบด้วยกิจกรรมระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 192 โรง และ 1 สาขาและโรงเรียนเอกชน 5 โรง รวมทั้งสิ้น 198 โรง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 19 หลัก 287 กิจกรรมย่อย นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 3,000 คน ครูที่ปรึกษาและกรรมการตัดสิน 2,000 คน (โดยประมาณ)

งบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และได้รับความอนุเคราะห์สถานศึกษาจัดประกวดแข่งขัน จำนวน 7 จุด ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล), โรงเรียนวัดหงษ์, โรงเรียนตงศิริราษฎรฺอนุสรณ์, โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก,โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา และโรงเรียนพุทไธสง (สพม.32) การแสดงบนเวที ได้รับการสนับสนุนจาก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)

        ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สามารถตรวจสอบและดูผลการแข่งขันจากเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้ ตำแหน่งอ้างอิง : http://esan68.sillapa.net/sp-brm4/

 

กล้อง ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ :

|พิธีเปิดการแข่งขัน| https://photos.app.goo.gl/1NNzVmQBkxrusG1Z6

|ผอ.เขตตรวจเยี่ยมกิจกรรมการแข่งขัน|  https://photos.app.goo.gl/5tK3YuSCF1iZef3j8

กล้อง อ.สุกฤษฎิ์ สอนเพีย :
|กิจกรรมแข่งขันเด็กเรียนรวมร.ร.อนุบาลทรัพย์ปัญญา(9ต.ค.61)|   https://photos.app.goo.gl/c9attxLr36BVGp1X8
|ภาพกิจกรรมทั่วไป วันที่11-12 ต.ค.6|  https://photos.app.goo.gl/bT2p2y4n3uiXfrj3A

กล้อง อ.มานิต กีรตินิตยา :
|ภาพกิจกรรมวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561|  https://photos.app.goo.gl/13a9K2DPKM5kKAyW6