สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รุ่นที่ 2

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education)ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมด้วย ดร.สุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 นายมนัด ตั้งเส้ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต้านทุจริตศึกษา และสร้างความรู้ความเข้าใจการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยข้าราชการครู อ.ปากพนัง อ.จุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3

ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ตระหนักในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยดำเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย และได้เน้นย้ำให้โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นคนดีของบ้านเมือง สังคมและประเทศชาติต่อไป