สพม.3 เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนการใช้ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มอบหมายให้นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ สพม.3 นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพม.3 ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ สพม.3 เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ปีการศึกษา 2562 โดยพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษการอบรมดังกล่าวได้เสวนาหัวข้อเรื่อง “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย”, “การจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา” “การจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา”, “บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียนในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพ” และ “การส่งเสริมสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หลักเสร็จสิ้นการอบรมจะถามตอบคำถามจากผู้เข้าอบรมในห้องประชุมและผู้เข้าอบรมปลายทาง