โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน

              วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ร.ร. อนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุปัญหาเด็กนักเรียนติดภายในรถ โดย นายสุทัศน์ เดชมา รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ วัตถุประสงค์โครงการ  เพื่อสนองนโยบาย  สพฐ.  ที่ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน  ในการเดินทางไป – กลับโรงเรียน  เนื่องจากในแต่ละปีจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นยังคงมีจำนวนสูง  นำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนเป็นวัยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  และเพื่อให้ผู้เข้าอบรม  ตระหนัก  และช่วยกันป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น  ผู้เข้าอบรมครั้งนี้  ประกอบด้วย        ครูผู้รับผิดชอบงานความปลอดภัยในสถานศึกษา ผู้ประกอบการ รถรับ – ส่ง นักเรียน จำนวน 100 คน วิทยากรให้ความรู้ จากสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ และสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์