++++++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านแม่โกปี่และโรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ อำเภอขุนยวม +++

^^^^  วันนี้  เวลา 09.00 น. นายสุภาพ  กาวิ      รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ลงพื้นที่เพื่อออกติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562   ของโรงเรียนบ้านแม่โกปี่และโรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ  อำเภอขุนยวม เพื่อตรวจสอบความสะอาด ความปลอดภัยภายในอาคาร ห้องเรียน อุปกรณ์สื่อการสอนและเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น การปฏิบัติตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  และมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและคณะครู เน้นการสอนอย่างมีเป้าหมายทางวิชาการ และมีโครงสร้างการใช้เวลาที่ชัดเจน พร้อมทั้งเน้นการสอนที่กระตือรือร้น มุ่งให้เด็กทำงานอย่างมีสมาธิ และคาดหวังให้เด็กประสบความสำเร็จสูง สำหรับการจัดการชั้นเรียน ก็ควรใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสอนในชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนทั้งชั้น และทำการประเมินนักเรียนอย่างตรงไปตรงมา++นิรนทร์  ไชยวงศ์  ภาพ+++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน