สพป.อุดรธานี เขต ๔ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปัญจพล แสงคำไพ รอง สพป.อุดรธานี เขต ๔ ออกติดตามการเตรียมประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สถานศึกษาในสังกัด ในเขตอำเภอน้ำโสม ดังนี้ ๑. ร.ร.บ้านโชคเจริญ ๒. ร.ร.บ้านหัวช้าง และ ๓. ร.ร.บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา พร้อมติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับผู้เรียน และสามารถจัดการเรียนการสอนได้ในวันแรกของการเปิดภาคเรียน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา ช่วยเหลือและหาแนวทางแก้ไขให้โรงเรียนต่อไป