สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2562 ประจำวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30-09.30 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันท์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2562 ประจำวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 2 ช่วง ดังนี้ 1) การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 1 เรื่อง – โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จ.จันทบุรี 2) แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 3 เรื่อง – เพศวิถีศึกษา:ในการจัดศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอนที่ 1 – GSB เติมฝันปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัยปีที่ 3 – การเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานการสอน หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นายวิฑูร แต้มคม ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)