++ ท่านรองสุภาพ กาวิ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านซอแบะ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ++

<<     นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต ๑  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านซอแบะ    อ.ปางะมผ้า   จ.แม่ฮ่องสอน    เพื่อติดตามเกี่ยวกับการสำรวจบริบทของโรงเรียน  การดำเนินงานบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของผู้บริหาร  การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน  สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการใช้ internet  ของโรงเรียนลงสู่ห้องเรียนหรือไม่  รวมทั้งชี้แนะโรงเรียนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา internet  การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมกันนี้ท่านยังเน้นการสอนอย่างมีเป้าหมายทางวิชาการ และมีโครงสร้างการใช้เวลาที่ชัดเจน พร้อมทั้งเน้นการสอนที่กระตือรือร้น มุ่งให้เด็กทำงานอย่างมีสมาธิ และคาดหวังให้เด็กประสบความสำเร็จสูง สำหรับการจัดการชั้นเรียน ก็ควรใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสอนในชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนทั้งชั้น และทำการประเมินนักเรียนอย่างตรงไปตรงมา

//พร้อมกันนี้ ท่านรองสุภาพ  กาวิ   ยังได้มอบกำลังใจให้กับผู้บริหารและ

คณะครูที่มีความตั้งใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ >>นรินทร์  ไชยวงศ์   ภาพ//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน//

11-60

ธีรธิดา พรหมมาแบน