สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียน 1/2562

เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียน ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อดูความพร้อมของโรงเรียนในทุกด้าน ทั้งวิชาการ อาคารสถานที่ และความปลอดภัย โดยได้แบ่งสายในการตรวจเยี่ยมและติดตามจากเครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 7 เครือข่ายโดยมีเป้าหมาย ครบทุกโรงเรียนในสังกัด