ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยสามารถส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ถึงวันที่ 1 พ.ค. 2567