ประชาสัมพันธ์กิจกรรม AEON English Speech Contest 2024 คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโปรแกรม Asia Youth Leaders 2024 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยมูลนิธิอิออน 1% คลับ ร่วมกับ มูลนิธิอิออนประเทศไทย และสำนักบริหารการมัธยมศึกษา จะจัดการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสามารถด้านการพูดอ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมโปรแกรม Asia Youth Leaders 2024 โดยมูลนิธิ จะจัดกิจกรรม AEON English Speech Contest 2024 ในหัวข้อ “Social Issues: From Awareness to Action” ระหว่างวันที่ 19-24 ส.ค.2567 ณ ประเทศญี่ปุ่น นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 5-18 เม.ย. 2567 ดังรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ