สพม.3 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล เรื่อง การรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาฯ”

นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด Video Conference ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. เรื่อง การรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ โดยหลักสูตรการอบรมที่เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมเองหรือจัดร่วมกับหน่วยงานภายนอก และเป็นหลักสูตรที่มีงบประมาณในการดำเนินการหรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ให้เสนอ สพฐ. พิจารณารับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนา ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่ง ก.ค.ศ มีมติให้ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณารับรองหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน และรายงานให้ ก.ค.ศ. ทราบ นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน/รายงาน นายณัฐ นุตพันธ์ เจ้าหน้าที่ สพม.3/ภาพ