พบผู้บริหารพี่เลี้ยง สพม.สุรินทร์ ตอน กลุ่มกฎหมายและคดี

นางปฤษณา อรรถเวทิน ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (สพม.สุรินทร์) พบปะนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ที่เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา จำนวน 5 ท่าน ตามภารกิจงาน ด้านบริการวิชาการที่ได้รับมอบหมายจาก ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (สพม.สุรินทร์) ในการร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดภารกิจงานจากหน่วยงานภาครัฐ สู่บัณฑิต ในกิจกรรม “พบผู้บริหารพี่เลี้ยง สพม.สุรินทร์”

เปิดโลกวิชาการ … บนเวทีของการทำงาน

กลุ่มกฎหมายและดำเนินคดี สพม.สุรินทร์ มีบทบาทสำคัญในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ การร้องเรียน การดำเนินคดี ตลอดจนการจัดทำนิติกรรม การตรวจสอบเอกสาร อีกทั้งยังรวมถึงงานให้คำปรึกษาอื่น ๆ ด้วย ดังจะเห็นได้จากการดำเนินจัดการ แก้ไขที่สำเร็จลุล่วงอย่างต่อเนื่อง

นางปฤษณา อรรถเวทิน ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (สพม.สุรินทร์)

นางปฤษณา อรรถเวทิน กล่าวถึง ภารกิจงานของกลุ่มกฎหมายและคดี ในกิจกรรม “พบผู้บริหารพี่เลี้ยง สพม.สุรินทร์” พร้อมทั้งเผยว่า “เราให้แนวคิดในการดำเนินงาน การเล่าประสบการณ์ในการทำงานและการดำเนินงานของกลุ่มกฎหมายและคดี ของ สพม.สุรินทร์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของนักศึกษา พร้อมทั้งให้ข้อคิดในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน”

ในขณะที่นายชนาธิป กรองทอง หนึ่งในนิสิตที่เข้าร่วมในกิจกรรม ครั้งนี้กล่าวเสริมในการรับฟังคำบรรยายในวันนี้ที่ทำให้ได้ข้อคิดหลักสำคัญที่ว่า “ถ้าเราทำทุกอย่างให้ถูกต้อง ก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัว”

กิจกรรมให้บริการทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโท
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดแนวคิดสำคัญด้านกฎหมาย
“ถ้าเราทำทุกอย่างให้ถูกต้อง ก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัว”