สพป.ระยอง เขต 1 ประชุมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา

18 พฤษภาคม 2562 เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง “การตรวจสอบความสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคดีความที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในสังกัด สพป.ระยอง  เขต  ๑  ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช.” รุ่นที่ ๑ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ ซึ่งจัดขึ้นตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ การบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีแนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต (๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ (๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต เพื่อยกระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ซึ่งโครงการนี้ได้จัดแยกออกเป็น  ๒ กิจกรรม คือกิจกรรมที่ ๑ ประชุมสัมมนา เรื่อง “คุณธรรม , จริยธรรม , ธรรมาภิบาล , กฎหมายและ คดีความที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในสังกัด สพป.ระยอง เขต ๑  ”กิจกรรมที่ ๒ ประชุมสัมมนา เรื่อง “การตรวจสอบความสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคดีความที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในสังกัด สพป.ระยอง เขต ๑  ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช.”โดยในแต่ละกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น ๓ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน มีกลุ่มเป้าหมายรุ่นละ ๑๐๔ คน ประกอบด้วย  บุคลากรภายในสำนักงาน , ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน , บุคลากรภายในสถานศึกษา และ คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสียน มีสบาย