สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมการประชุมทางไกล เรื่อง การรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference เรื่อง การรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงประกอบการขอมีวิทยฐานะ โดยหลักสูตรการอบรมที่เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมเองหรือจัดร่วมกับหน่วยงานภายนอก และเป็นหลักสูตรที่มีงบประมาณในการดำเนินการหรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ให้เสนอ สพฐ. พิจารณารับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนา ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่ง ก.ค.ศ มีมติให้ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณารับรองหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน และรายงานให้ ก.ค.ศ. ทราบ ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท