รร.สังกัด สพม.สุรินทร์ จัดอบรมพัฒนาวิชาชีพครู เชิงรุกกลุ่มครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง

รร.สุรวิทยาคาร หนึ่งในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับครู พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง ม1-ม3 ในรายวิชาลูกเสือ-เนตรนารี และครูสอน ม.ปลาย ที่สนใจอบรมหลักสูตรยุวกาชาดและบำเพ็ญประโยชน์

การอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละหัวข้อหลักสูตร

วันที่ 28 เมษายน 2567 ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (สพม.สุรินทร์) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครู เรื่อง “การพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลโดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทาง-ปลายทาง เพื่อการพัฒนาสมรรถนะ 5 ด้านผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2567 ณ หอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร

ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการ สพม.สุรินทร์ กล่าวเปิดการอบรม

โดยมีหัวข้อการอบรมในวันแรก ประกอบด้วย การฝึกอบรมหลักสูตรยุวกาชาดและครูหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ และการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสุรวิทยาคาร ตามรูปแบบ Heart Model

ส่วนในวันที่สองของการอบรม (29 เมษายน 2567) มีหัวข้อการอบรมในหลักสูตร “การพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลโดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทาง-ปลายทาง เพื่อการพัฒนาสมรรถนะ 5 ด้านผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ก่อนการอบรม
ครูผู้เข้ารับการอบรม (1)
ครูผู้เข้ารับการอบรม (2)
ครูผู้เข้ารับการอบรม (3)
ครูผู้เข้ารับการอบรม (4)
ผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์