สพป.พิษณุโลก เขต 3 เยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อ.ชาติตระการ ที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน    จำนวน 3 คน คือ เด็กชายนัทธพงศ์ บังสิน เด็กชายประดิษฐ์ สิริหาร และเด็กชายเจษฎา ตรีอินท์ เพื่อหาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องต่อไป