สพป.อุดรธานี เขต ๔ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “โรงเรียนแห่งความสุข” หลักสูตร “ครูพันธุ์ใหม่หัวใจโพธิสัตว์”

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “โรงเรียนแห่งความสุข” หลักสูตร “ครูพันธุ์ใหม่หัวใจโพธิสัตว์” ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายูงโนนทอง จำนวนข้าราชการครูฯ ทั้งหมด ๑๒๐ คน ณ หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต ๔ ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้บริหาร ครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ครูธุรการ และบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับและพัฒนาความสัมพันธ์ สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน เกิดทัศนคตอเชิงบวกมองโลกในแง่ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รู้จักให้อภัยผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีม ตลอดจนยึดมั่นในหลักธรรม จรรยาวิชาชีพ และทำงานพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ อย่างมีความสุข
ทั้งนี้ วิทยากรได้รับเมตตาจาก พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม ประธานสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย ซึ่งผู้ผ่านการอบรมทุกคนจะได้ทำบันทึกข้อตกลงการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน ให้เป็นรูปธรรมในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้