นักเรียนโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ เรียนรู้อุบัติภัย

วิทยากรจากเทศบาลตำบลขามทะเลสอ สอนให้นักเรียนเรียนรู้ ป้องกันและแก้ไข กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

1 286 287 288 289 290 345