โครงการประกวด MOE Content Creator Awards กระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินโครงการประกวด MOE Content Creator Awards กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการผลิตสื่อและรู้เท่าทันเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ สามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ผ่านการประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโอด้วย Application TikTok ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ เด็กไทยฐานใจดี พลังความดีสร้างชาติ และ Coaching ปิ๊งอาชีพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ