สพป.ลพบุรี เขต 1>เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (Coaching Team)

วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่แต่งตั้งใหม่ในเขตตรวจราชการที่ 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (Coaching Team) ซึ่งประกอบด้วย ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา และนายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการ สพม. เขต 1 ให้แก่ ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการ สพป.อ่างทอง ดร.พิเชษฐ์ วันทอง ผู้อำนวยการ สพป.สิงห์บุรี ในการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่แต่งตั้งใหม่ในเขตตรวจราชการที่ 2 ในระยะเวลา 1 ปี (6 เดือนหลัง) ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) พร้อมรับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมภูชิดหมอกรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)