ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ติดตามการป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ติดตามการป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

วันที่ 13 มีนาคม 2563  นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม โดยมีนายรัตน์ชัช เลื่อนแก้ว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยได้พบปะ คณะครู นักเรียน รวมทั้งได้พูดคุยถึงภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น การใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง DLTV ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยให้ความรู้นักเรียนหน้าเสาธง รวมทั้งให้ครูสอดแทรกในแต่ละวิชาเรียนและยังทำจดหมายถึงผู้ปกครองเป็นการให้ความรู้พร้อมวิธีป้องกันช่วยกันดูแลขอให้ตระหนักแต่อย่าตระหนก ส่วนการดำเนินงานตามนโยบายนั้น โรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายทุกระดับ ครบถ้วน ขอชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างดี