ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมประชุมรับนโยบายการศึกษาผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference

ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมประชุมรับนโยบายการศึกษาผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference

**วันที่  10   เมษายน  2563  เวลา 09.30 น. นายประหยัด สุขขี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทสุเวศ  กลับศรี, นายสุวิทย์ ใจห้าว, นายสมชาติ  ไกรแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมรับนโยบายการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2โดยมีนายอำนาจ  วิชยานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ มอบนโยบายสู่การปฏิบัติดังนี้ การขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED , การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก, การรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2563, ข้อมูล BIG  DATA (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2563),  ระบบ Internet ของโรงเรียน,  ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562, การเตรียมความพร้อมสำหรับครูในเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์, ความก้าวหน้าในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรม, โรงเรียนนักจิตวิทยาและโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

..** ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้กำชับบุคลากรในสังกัดในการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) และขอให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามนโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูรายละเอียดย้อนหลังได้จาก  www.obectv.tv , หรือทางwww.youtube.com/obectvonline