ผอ.สพป.นศ.2 ปูพรหมตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษา 100% พร้อมเน้นย้ำเปิดภาคเรียนให้ปฏิบัติเข้มตามแนวทางของกระทรวงศึกษาฯ

ผอ.สพป.นศ.2 ปูพรหมตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษา 100% พร้อมเน้นย้ำเปิดภาคเรียนให้ปฏิบัติเข้มตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ

..**เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  กำหนดให้มีการทดสอบเรียนออนไลน์อย่างเต็มระบบ ระหว่างวันที่18 พ.ค.-30 มิ.ย.63 และกำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค.63 นั้น

..**นายประหยัด  สุขขี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2)  มอบหมายให้รอง ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาทุกโรงเรียน  พร้อมให้เน้นย้ำความปลอดภัยการป้องกัน COVID-19 ปฏิบัติตามแนวทางการเปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยแบ่งการตรวจเยี่ยมเป็น 3 ระยะ  คือ

ระยะที่ 1 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อให้คำแนะนำ เสนอแนะและร่วมแก้ปัญหา ถึงสภาพปัญหาอุปสรรคในการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน

ระยะที่2  ตรวจเยี่ยมการเรียนทางไกลของนักเรียนและการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนพร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาเพื่อให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหาการเรียนการสอนต่อไป

ระยะที่ 3 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา เพื่อเสนอแนะ ร่วมแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและให้ความช่วยเหลือตามสภาพ หากมีปัญหาให้รายงานโดยด่วน

..**ด้านว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและบ้านนักเรียนที่เรียนทางไกลหรือ DLTV รวมทั้งที่ชมผ่านทีวี  เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันต่างๆ   กล่าวว่า จากสภาพการไปตรวจเยี่ยม สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดียิ่ง โดยครูตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % รวมทั้งแจกแบบฝึกให้นักเรียนเป็นรายอาทิตย์  สำหรับความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีหลากหลายรูปแบบ เช่น ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนโดยจัดการเรียนการสอนนั่งระยะห่าง ให้สวมหน้ากาก  จัดสถานที่ล้างมือให้นักเรียน บางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยแบ่งวันคู่ วันคี่ สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมที่จะเรียนออนไลน์ที่บ้าน จัดให้มาโรงเรียนทุกวันและอีกหลากหลายวิธีที่สถานศึกษาดำเนินการ

..**ส่วนด้านนางปิยกมล  พูลเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า จากการออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและบ้านนักเรียน  นักเรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้บางส่วน และเรียนไม่ได้บางส่วน เนื่องจากสภาพปัญหาหลายประการ เช่นอยู่ห่างไกลไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต โรงเรียนแก้ปัญหาโดยการทดสอบให้นักเรียนมาเรียนออนไลน์ที่โรงเรียน โดยจัดการเรียนการสอนให้นั่งระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ครูจัดแบบฝึกให้นักเรียนทุกคนเป็นรายวิชาในแต่ละวัน และสำหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์ได้ที่บ้าน จัดแบบฝึกหัดให้นักเรียนเป็นรายอาทิตย์ และจะตรวจเสนอแนะทางกลุ่มไลน์หรือนัดมาโรงเรียนเพื่อรับแบบเรียนครั้งต่อไป ส่วนการเปิดภาคเรียนนั้นสถานศึกษาเตรียมความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยดำเนินการล้างทำความสะอาด จัดสถานที่ให้เหมาะสม แบ่งโซนการจัดกิจกรรม  บางโรงเรียนจัดให้เรียนที่ลานอเนกประสงค์ หรือที่โล่งแจ้ง บางโรงเรียนแบ่งครึ่งนักเรียนในการมาโรงเรียนและอีกหลากหลายวิธี ตามสภาพแต่ละโรงเรียน โดยยืนยันว่าพร้อมเปิดการเรียนตามสภาพต่อไป

ส่วน ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวเพิ่มเติมว่า การเรียนรู้ของนักเรียนยังต้องดำเนินอยู่แม้นักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนตามปกติได้   โดยสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ ตามสภาพของแต่ละโรงเรียนที่แตกต่างกันไป  และควรเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีกว่าเดิม การเรียนรู้ของนักเรียนจึงไม่ควรปรับแค่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่ควรปรับทั้งระบบ การเรียนรู้ต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของเด็กโดยครูควรออกแบบหน่วยการเรียนรู้และสอนอย่างมีแผนที่เหมาะสม   ครูจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนการสอนแบบใหม่   ทั้งนี้ควรเริ่มต้นโดยการจัดกลุ่มตัวชี้วัดให้เป็นหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้แผนการเรียนรู้มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ เช่น ครูสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้หน่วยละ 1 หรือ 2 สัปดาห์ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการประเมินสถานการณ์  ทั้งนี้หากครูสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยให้ร้อยเรียงกันอย่างเป็นระบบทั้งเทอมหรือทั้งปี ก็จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพได้ดียิ่งขึ้น และได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในอนาคตต่อไป