ผอ.สพป.นศ. 2 นำบุคลากรร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก

..**วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ. 2) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ นายสมชาติ ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.2 และบุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง การต่อต้านการทุจริต ระหว่าง ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.นศ. 2 เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งถือเป็นประเด็นหลักที่ สพป.นศ.2 ให้ความสำคัญ เพื่อเดินหน้าสู่การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

..**โดย ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้ข้าราชการ สพป.นศ.2 ทุกคน ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ภายใต้การดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีส่วนร่วมโดยยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ เพื่อสร้างจิตสำนึกตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยบุคลากร สพป.นศ. 2 ได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญญาในการต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา เขตสุจริต ในการร่วมมือกันป้องและต่อต้านการทุจริต ร่วมปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สังคม และชุมชน และจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างสถานศึกษา องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน.

..** พร้อมกันนี้ บุคลากร สพป.นศ.2 ได้ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563 “พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน”โดย ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2563 จากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมนำบุคลากรปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563  ณ ลานอเนกประสงค์ สพป.นศ. 2 โดย สพป.นศ. 2 ในฐนามหน่วยงานทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เด็กนักเรียนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขทั้งหลาย และเป็นแบบอย่างที่ดีในการรวมพลัง เฝ้าระวังต่อต้านยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา มหากษัตริย์ และร่วมกันต่อต้านยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน ต่อไป