ศึกษาธิการภาค 5 ชื่นชมการเปิดเรียนโรงเรียนใน สังกัด สพป.นศ.2 เป็นไปตามนโยบาย “การศึกษายกกำลังสอง”

ศึกษาธิการภาค 5 ชื่นชมการเปิดเรียนโรงเรียนใน สังกัด สพป.นศ.2 เป็นไปตามนโยบาย “การศึกษายกกำลังสอง”

.**วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยนางนัทธ์ภัทร์   พิทยพิโลน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และนางจำเริญสุข  ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายประหยัด  สุขขี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ให้การต้อนรับ ดร.สุรินทร์  แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 5  พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและประเมินผลการดำเนินการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน

..**ดร.มังกรแก้ว  ดรุณศิลป์  กล่าวรายงานในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาในสังกัด โดยโดยแบ่งการตรวจเยี่ยมเป็น 3 ระยะ  คือ ระยะที่ 1 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อให้คำแนะนำ เสนอแนะและร่วมแก้ปัญหา ถึงสภาพปัญหาอุปสรรคในการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน ระยะที่2  ตรวจเยี่ยมการเรียนทางไกลของนักเรียนและการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนพร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาเพื่อให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหาการเรียนการสอนและระยะที่ 3 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา เพื่อเสนอแนะ ร่วมแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและให้ความช่วยเหลือตามสภาพ โดยกำชับให้สถานศึกษาปฏิบัติตามหลัก Social Distancing  มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบในชั้นเรียน (On-Site) และปฏิบัติตาม 6 มิติ 44 มาตรการสำคัญ อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย,  ใส่หน้ากากอนามัย, ล้างมือ, เว้นระยะห่าง, ทำความสะอาด และลดแออัด เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย และสถานศึกษาในสังกัดเป็นพื้นที่สีเขียวเปิดเรียนได้ 100 % โดยความร่วมมือทุกภาคส่วน

..**ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 5  กล่าวชื่นชมในการบริหารการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านคลองขุด ซึ่งมีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมป้องกัน  เป็นไปตามนโยบายคือ “การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco-System : TE2S)” การศึกษาที่มีความเป็นเลิศในแบบของตนเอง ซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ 1) ระบบการศึกษา 2) กลไกการขับเคลื่อน 3) อุปสงค์อุปทาน ซึ่งจะช่วยให้ระบบการศึกษามีความคล่องตัว ปรับตัวทันบริบทในศตวรรษที่ 21